3D无翼丝袜熟女侵犯漫画

3D无翼丝袜熟女侵犯漫画

林亿校正谓;于此表里差矣,余谓不然,大抵白虎能除伤寒中渴,表里发热,前后二证,或云表里俱热,或云表热里寒,皆可服之。故洁古制羌活汤、黄汤、川芎汤,海藏制神术散、白术汤,皆用羌活、防风以代之。

白矾之味咸苦,咸能软顽痰,苦能吐涎沫;皂角之味辛咸,辛能利气窍,咸能去污垢。伤寒结胸项强,如柔痉状,此方下之则和。

葱有通中之妙,火有回阳之功,经曰热因寒用,此之谓也。 是方也,麻黄之辛,能散表邪,由汗而泄;泽泻之咸,能引里邪,由溺而泄;柴胡之温,能使半表半里之邪,由中以解。

或加姜汁、蜂蜜为膏此手足太阴、阳明药也。 取脐下一寸五分名气海,二寸丹田,三寸关元,灸五十壮至二、三百壮。

余于五行之中,独重水火,而其生克之妙用,又与世论不同∶世人皆曰水克火,而余独曰水养火;世人皆曰金生水,而余独曰水生金;世人皆曰土克水,而余独于水中补土;世人皆曰木克土,而余独升木以培土。半夏、陈皮、茯苓、甘草,前之二陈汤耳。

本方合益元散,治诸湿淋沥。 曰∶夜半收心,静坐片时,此生发周身元气之大要也。

Leave a Reply