No881极致小美女网红顾灿最新性感写真43P顾籼秀人网

No881极致小美女网红顾灿最新性感写真43P顾籼秀人网

瓶中养花水有毒伤人梅者尤甚。九月开花,朱色,与叶不相见,故又名无义草发明山慈菇攻坚解毒,治痈肿疮,瘰结核等证。

发明良姜辛热纯阳,上升入足阳明、太阴二经。赵嗣真云∶生附配干姜补中有发,熟附配麻黄发中有补,宜生、宜熟不出此中妙用也。

 各得补偏救弊之妙用。此用熟者以助脾,则饮食自强,且以荷叶裹饭为丸,取清震之气,以鼓克运之力也。

然必日用炊饭者良,若煮羹者,味咸不堪入药。热起于下,火烁乎上,则肺先受之,火乃肺之贼邪,邪气胜则实,实则肺热郁结,为痰嗽痒,而血热妄行,溢出上窍。

 《本经》主风寒所击,金疮止痛,奔豚痫痉,女子疝瘕。其治痈肿恶疮、金疮折伤、尿血淋痛、妇人经秘不通,非取其活血破瘀之力欤。

或云∶苦参既能补阴明目,何久服反病腰重乎,殊不知苦寒之性直入心肾,内有湿热者,足以当之。不知痰因脾胃不能运化,积滞而生。

Leave a Reply